King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Office of Building and Ground Management
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  คู่มือ

คู่มือของสำนักบริหารอาคารและสถานที่คู่มือการปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

คู่มือการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)

คู่มือการจัดเก็บและจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)

คู่มือการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)

คู่มือการจัดการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)

คู่มือการใช้ CCTV (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)

คู่มือการใช้ลิฟต์ (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)

คู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศ (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)

คู่มือเกี่ยวกับข้อกำหนดการจัดทำแบบก่อสร้าง  ราคากลาง  ใบเสนอราคา (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง)