King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Office of Building and Ground Management
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  เกี่ยวกับเรา  »  ประวัติความเป็นมา/วัตถุประสงค์

 

2519 เดิมเป็นงานอาคารและสถานที่   สังกัดงานสารบรรณสำนักงานรองอธิการบดี   สถาบันเทคโนโลยี-พระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรีเป็นส่วนราชการ  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

2529 งานอาคารและสถานที่ สังกัดกองกลาง   สำนักงานอธิการบดี    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สจธ.) เป็นส่วนราชการ  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

 

2538 ส่วนอาคารและสถานที่ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    ซึ่งในปี 2535   ได้จัดทำร่างโครงการจัดตั้งกองอาคารและสถานที่   และได้รับการนำเสนอเข้าสู่สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 2/2535  ลงวันที่  17  มิถุนายน   2535   ให้เปลี่ยนชื่อจากกองอาคารและสถานที่  เป็นส่วนอาคารและสถานที่  เพื่อบรรจุไว้ในกรอบของแผนพัฒนาการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 - 2544)

2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้เปลี่ยนสภาพเป็น  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล    และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล   ใช้งบประมาณของรัฐ   และใช้ระบบราชการในรูปแบบที่เหมาะสำหรับงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเน้นการสอนควบคู่กับการวิจัย  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ  วันที่  7  มีนาคม  2541  ได้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าสู่ระบบบริหารงานในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  5/2541   ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2541    โดยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ดำเนินงานตามโครงสร้างใหม่เปลี่ยนชื่อจาก กองอาคารและสถานที่ (ไม่เป็นทางการ)    เป็นส่วนอาคารและสถานที่ (เป็นทางการ) สังกัดสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จนถึงปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งแรก  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

2557 สำนักบริหารอาคารและสถานที่  โดยมีมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ    ในคราวประชุมครั้งที่ 166  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556   ให้ปรับโครงสร้างของสำนักบริหารอาคารและสถานที่เทียบเท่าหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก  เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น และให้การบริหารงานบรรลุตามเป้าหมาย จึงมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 หน่วยงาน ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ  ฝ่ายกายภาพ   และฝ่ายแผนแม่บท       ซึ่งในแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย    โดยแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน   เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป้าหมาย