King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Office of Building and Ground Management
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  เกี่ยวกับเรา  »  ประวัติความเป็นมา/วัตถุประสงค์

ประวัติความเป็นมา     

     ปีพุทธศักราช 2519  เดิมเป็นงานอาคารและสถานที่   สังกัดงานสารบรรณ   สำนักงานรองอธิการบดี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี เป็นส่วนราชการ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

           ปีพุทธศักราช 2529    งานอาคารและสถานที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สจธ.) เป็นส่วนราชการ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

           ปีพุทธศักราช 2538    ส่วนอาคารและสถานที่ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ซึ่งในปี 2535 ได้จัดทำร่างโครงการจัดตั้งกองอาคารและสถานที่ และได้รับการนำเสนอเข้าสู่สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 2/2535  ลงวันที่  17  มิถุนายน 2535   ให้เปลี่ยนชื่อจากกองอาคารและสถานที่  เป็นส่วนอาคารและสถานที่  เพื่อบรรจุไว้ในกรอบของแผนพัฒนาการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 - 2544)

           ปีพุทธศักราช 2541    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้เปลี่ยนสภาพเป็น  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล  และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล   ใช้งบประมาณของรัฐ   และใช้ระบบราชการในรูปแบบที่เหมาะสำหรับงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเน้นการสอนควบคู่กับการวิจัย    มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ   วันที่   7  มีนาคม 2541  ได้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าสู่ระบบบริหารงานในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสภา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  5/2541   ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2541    โดยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย     ดำเนินงานตามโครงสร้างใหม่เปลี่ยนชื่อจาก    กองอาคารและสถานที่   (ไม่เป็นทางการ)  เป็นส่วนอาคารและสถานที่  (เป็นทางการ)  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   (มจธ.) จนถึงปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งแรก  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

           ปีพุทธศักราช 2557  สำนักบริหารอาคารและสถานที่  โดยมีมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ 166  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 ให้ปรับโครงสร้างของสำนักบริหารอาคารและสถานที่เทียบเท่าหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก  เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น และให้การบริหารงานบรรลุตามเป้าหมาย จึงมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 หน่วยงาน ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ  ฝ่ายกายภาพ   และฝ่ายแผนแม่บท   ซึ่งในแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย  โดยแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป้าหมาย