King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Office of Building and Ground Management
       TH |  EN


ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งการปรับเปลี่ยนรอบการให้บริการรถรับส่งระหว่างพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565
ขอความร่วมมือป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
แจ้งปิดระบบเมนไฟฟ้าประจำอาคาร เพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า
ขอแจ้งกำหนดการสัมมนา สำนักบริหารอาคารและสถานที่

โครงการ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 และต่อเติมพื้นที่ชั้น 10 อาคารเรียนรวม 5
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเครื่องกล 4
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล

แผนผัง

รายชื่ออาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.บางมด)


Green Campus

บริการของเรา

ตารางบริการรอบรถรับส่งระหว่างพื้นที่การศึกษา

ระบบจองคิวรถรับ-ส่ง

ระบบจองที่จอดรถ

ระบบบันทึกเวลาเข้าออก

ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบบัตรผ่านเข้าออก

ระบบจองรถยนต์


บทความ
หนังสือ trees in kmutt
ประวัติของสำนักบริหารอาคารและสถานที่
การก่อสร้างอาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ และสวนแห่งการเรียนรู้
กระบวนการทำนํ้าในสระมรกตให้ใส
รายงาน
รายงานประจำปี 2562
รายงานแผนพัฒนาทางกายภาพ มจธ. ประจำปี 2561
รายงานสินทรัพย์ ด้านกายภาพ มจธ. ประจำปี 2561
รายงานการรับส่งงานในหน้าที่สื่อมัลติมีเดีย