King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Office of Building and Ground Management
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงค์ ยืนยัน และแก้ไข ป้ายทะเบียนรถ บุคลากรมหาวิทยาลัย
แจ้งการปรับเปลี่ยนรอบการให้บริการรถรับส่งระหว่างพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565
ขอความร่วมมือป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
แจ้งปิดระบบเมนไฟฟ้าประจำอาคาร เพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า
ขอแจ้งกำหนดการสัมมนา สำนักบริหารอาคารและสถานที่
ขอความร่วมมือป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565
การปิดระบบเมนไฟฟ้าประจำอาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียนรวม 4 และ 5 เพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00–17.00 น.
แจ้งการปรับเปลี่ยนรอบการให้บริการรถรับส่งระหว่างพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2565
การปิดระบบเมนไฟฟ้าประจำอาคาร อาคารเรียนรวม 1,2 และอาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า
การปิดระบบไฟฟ้าประจำอาคารเรียนรวม 3 และ 4 เพื่อซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า