King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Office of Building and Ground Management
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถส่งหนังสือร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำติชม จากผู้รับบริการ (Customer Complaint Letter)
ลิงค์ ยืนยัน และแก้ไข ป้ายทะเบียนรถ บุคลากรมหาวิทยาลัย
แจ้งการปรับเปลี่ยนรอบการให้บริการรถรับส่งระหว่างพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ครั้งที่ 2
ประชุมหารือวิธีการจัดการขยะเศษใบไม้กิ่งไม้และเศษอาหาร ด้วยการทำปุ๋ย เพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์ ตามแนวทาง ZERO WASTE
การเข้าให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนสถานประกอบการเพื่อพัฒนาตามมาตรฐาน GSEE
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการจัดการประชุมวิชาการ Regional Higher Education Forum Higher Education of the Future : Leading Digital and Green Transformations through Collaboration.
นักศึกษา ภาควิชาการวางแผนและการออกแบบผังเมือง มหาวิทยาลัยดิโปเนโกโร ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาอาคารเขียว (Green Building) อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (N16)
แจ้งการปรับเปลี่ยนรอบการให้บริการรถรับส่งระหว่างพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566
ขอความร่วมมือป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันหยุด ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 นี้