King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักบริหารอาคารและสถานที่
Office of Building and Ground Management
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  แบบฟอร์ม

งานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความนำสิ่งของออก

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องขอบัตรผ่านเข้าออก และขอบบัตรจอดรถค้างคืน(ชั่วคราว)

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งเหตุทั่วไป

     

งานทำความสะอาด

    ดาวน์โหลดใบตรวจเช็คห้องน้ำ

    ดาวน์โหลดใบแจ้งซ่อม

    ดาวน์โหลดใบบันทึกการทำความสะอาด

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการทำความสะอาดประจำวัน

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการทำความสะอาดประจำสัปดาห์

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการทำความสะอาดประจำเดือน 

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการทำความสะอาดประจำ  3 เดือน

 

งานยานพาหนะ

    ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ยานพาหนะ

    ประกาศมหาวิทยลัยฯ เรื่อง บัตรผ่านเข้า - ออกและการใช้งาน พ.ศ 2557 

    ประกาศมหาวิทยลัยฯ เรื่องสถานที่จอดรถ

    ดาวน์โหลด 10 บัญญัติประหยัดน้ำมัน 

    ดาวน์โหลด 5 วิธีขับรถหน้าฝน ประหยัดน้ำมันและปลอดภัย 

    ดาวน์โหลดแบบสอบถาม งานบริการยานพาหนะ รับ - ส่ง มจธ.บางมด - มจธ.บางขุนเทียน

    ดาวน์โหลดตารางให้บริการยานพาหนะ รับ - ส่ง 

    แบบฟอร์มขออนุาตใช้ยานพาหนะรับส่งระหว่างวิทยาเขต

    คำขอมีบัตรประจำตัว สำหรับใช้บริการรถรับส่งระหว่างพื้นที่

    แบบฟอร์มจัดส่งรายชื่อลูกจ้างโครงการทำบัตรประจำตัวสำหรับใช้บริการรับส่งระหว่างพื้นที่บางมด

    แบบฟอร์มรายชื่อลูกจ้างโครงการทำบัตรประจำตัวสำหรับใช้บริการรับส่งระหว่างพื้นที่บางขุนเทียน

    หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการ รถรับ-ส่งระหว่างพื้นที่ พ.ศ 2558